Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Squares instead of cyrillic letters on various sites

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ikeepdancingonmyown

more options

I see squares where normally and recently there are Russian letters. This doesn't happen on Safari.

Thanks in advance!

I see squares where normally and recently there are Russian letters. This doesn't happen on Safari. Thanks in advance!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Fonts tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Those squares are fonts that are not displaying properly.

[v56+] Type about:preferences#general<enter> in the address box. Under fonts and colors, press the Advanced button. Scroll to the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Make sure you haven't enabled a High Contrast theme in the OS settings.

  • We have seen reports that this can be caused by a problem with fonts like Roboto or Helvetica that

you have installed locally and that might be corrupted or are missing some variants. Also, make sure you allow pages to choose their own fonts and that you do not block remote (downloadable) fonts.

  • If you use uBlock Origin make sure not to "block remote fonts".

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Fonts tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Hữu ích?

more options

Reinstalling the Georgia font solved this. Thanks a lot!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.