Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I despise the Bookmarks sidebar. It's a complete waste of screen space. Why is there no simple way to block it from opening in every new window?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fhauer

more options

Beats me. Make an easy to set option that allow/prevent the Sidebar from opening.

Beats me. Make an easy to set option that allow/prevent the Sidebar from opening.

Giải pháp được chọn

Once you close it in all the open windows (Ctrl+B in each window, or use its close button), it shouldn't appear in any new windows until you open it again. That's not working as expected?

I can't think of a way to block the sidebar from opening if a menu command, toolbar button, or keyboard shortcut triggers it. Maybe someone else has an idea.

To suggest feature changes to future versions of Firefox, Mozilla has set up a new Ideas website at:

https://connect.mozilla.org/

You can use the Ideas category to add new feature change ideas for the developers. If you want to get quick reactions from other site users, try the Discussions category, since that is less moderated.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Once you close it in all the open windows (Ctrl+B in each window, or use its close button), it shouldn't appear in any new windows until you open it again. That's not working as expected?

I can't think of a way to block the sidebar from opening if a menu command, toolbar button, or keyboard shortcut triggers it. Maybe someone else has an idea.

To suggest feature changes to future versions of Firefox, Mozilla has set up a new Ideas website at:

https://connect.mozilla.org/

You can use the Ideas category to add new feature change ideas for the developers. If you want to get quick reactions from other site users, try the Discussions category, since that is less moderated.

Hữu ích?

more options

Thank you, jscher2000. That seemingly undocumented trick works just as you described.

Now my only complaint is that I don't like to rely on seemingly undocumented tricks to make a program work the way I want. Perhaps Sidebar display could be controlled on the "Customize Firefox" page in the same fashion as The title, Menu, and Bookmark bars.

Developers, thanks for considering this approach!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.