Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a lot of computer contact with the Veterans Administration and yesterday they sent me a message that my Browser (Firefox) needs to be replaced and should not be used on their website because of quality issues. Please advise.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I received a message from a government office that i do a lot of computer contact with that I should replace my Browser (Firefox) because it is causing problems on their web-site. Please respond.

I received a message from a government office that i do a lot of computer contact with that I should replace my Browser (Firefox) because it is causing problems on their web-site. Please respond.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I suggest you contact their support. Note: Some websites just don't like Firefox.