Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using Facebook links from internet searchs resets my back-button history

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rduckshow

more options

Whenever I click on a web search link that goes to Facebook, my Firefox browser back button is cleared. This makes it impossible to go back to my original search easily.

When I remember and notice, I open link in new tab to retain my history.
This started happening several months ago and can be frustrating when doing deep searches.
 I hope there is a security setting I am missing that is allowing Facebook access to my browsing history!
Thanks for your help!
Whenever I click on a web search link that goes to Facebook, my Firefox browser back button is cleared. This makes it impossible to go back to my original search easily. When I remember and notice, I open link in new tab to retain my history. This started happening several months ago and can be frustrating when doing deep searches. I hope there is a security setting I am missing that is allowing Facebook access to my browsing history! Thanks for your help!

Giải pháp được chọn

That could be a limitation of the Facebook Container extension that prevents using the back button to return to Facebook once you leave the website.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

That could be a limitation of the Facebook Container extension that prevents using the back button to return to Facebook once you leave the website.