Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox bug and Microsoft Outlook web site: Firefox will not allow Windows computer to sleep

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Brian

more options

After a new email notification sound plays from Microsoft Outlook, https://outlook.office.com/mail/, Firefox has a constant audio stream in use, preventing Windows computers from sleeping.

How to reproduce: 1) In an Admin Command Prompt, execute "powercfg /requests" and verify nothing has a power request, especially "SYSTEM: None." 2) In Firefox, open a tab and login into a Microsoft Outlook account at https://outlook.office.com/mail/. 3) Wait for a new email which triggers an audible chime. 4) In the Admin Command Prompt, verify "powercfg /requests" reports "SYSTEM: [DRIVER] <audio-driver-specific-string> An audio stream is currently in use." Note the computer will never go to sleep due to this request. 5) Close the Firefox tab with Microsoft Outlook. 6) In the Admin Command Prompt, verify "powercfg /requests" has no power requests, especially "SYSTEM: None". Note the computer will sleep after the idle period as expected.

After a new email notification sound plays from Microsoft Outlook, https://outlook.office.com/mail/, Firefox has a constant audio stream in use, preventing Windows computers from sleeping. How to reproduce: 1) In an Admin Command Prompt, execute "powercfg /requests" and verify nothing has a power request, especially "SYSTEM: None." 2) In Firefox, open a tab and login into a Microsoft Outlook account at https://outlook.office.com/mail/. 3) Wait for a new email which triggers an audible chime. 4) In the Admin Command Prompt, verify "powercfg /requests" reports "SYSTEM: [DRIVER] <audio-driver-specific-string> An audio stream is currently in use." Note the computer will never go to sleep due to this request. 5) Close the Firefox tab with Microsoft Outlook. 6) In the Admin Command Prompt, verify "powercfg /requests" has no power requests, especially "SYSTEM: None". Note the computer will sleep after the idle period as expected.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Seems like there is something set in outlook email that is preventing the system from doing to sleep. As you mentioned close outlook and it goes to sleep after idle time. That would seem to indicate something in the outlook setting is keeping the browser active and preventing the system from idle to sleep mode.

Hữu ích?

more options

donthavecow said

Seems like there is something set in outlook email that is preventing the system from doing to sleep. As you mentioned close outlook and it goes to sleep after idle time. That would seem to indicate something in the outlook setting is keeping the browser active and preventing the system from idle to sleep mode.

Sorry for any confusion; I am not running the Outlook app; I am visiting the Outlook web site in a Firefox tab. Firefox appears to never close the audio stream after the sound stops playing until the entire tab to the Outlook web site is closed.

Hữu ích?

more options

That's what I just said the tab left opened to outlook is running a background process that is keeping it active and that you need to check your outlook settings to see what it's loading that is keeping the connection active and disable it.

Hữu ích?

more options

Dropa said

That's what I just said the tab left opened to outlook is running a background process that is keeping it active and that you need to check your outlook settings to see what it's loading that is keeping the connection active and disable it.

Firefox's Page Info/Media for the Outlook tab only shows icons, images, and backgrounds, no audio. But Firefox is causing "An audio stream is currently in use." How are you determining Outlook is the bad actor rather than Firefox?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.