Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Drag & Drop Attachments Explorer to Outlook 365 Web App

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

duplicate of [/questions/1373309[

After new update I am unable to drag and drop files to attached to Outlook 365 web email. I just installed the 99.0.1 update and this didn't fix it either. After a web search I noticed that many others are having this issue. Are we working on it?

duplicate of [/questions/1373309[ After new update I am unable to drag and drop files to attached to Outlook 365 web email. I just installed the 99.0.1 update and this didn't fix it either. After a web search I noticed that many others are having this issue. Are we working on it?

Được chỉnh sửa bởi James vào