Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox deleted my bookmark links

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zian

more options

need recovery links have disappeared

need recovery links have disappeared

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Method 1 (most likely issue) - Bookmarks toolbar is hidden: Right click on a blank spot near the top of your Firefox window and under Bookmarks Toolbar select Always show.

Method 2 - You or Firefox accidentally moved the bookmarks somewhere else: 1. Go to the Bookmarks Manager in Firefox (Ctrl+Shift+O or ☰->Bookmarks->Manage Bookmarks). 2. Check all folders and subfolders under All Bookmarks to see if your bookmarks are there. 3. You can copy the bookmarks back to Bookmarks Toolbar.

Method 3 - Check Mozilla Bookmarks backups (more complete search than Method 1): 1. Go to about:support in your address bar and search for "Profile Folder" and click the Open Folder button to the right. A folder should open up. 2. Go to the folder named "bookmarkbackups". There may be a ton of files inside, but don't panic. Select one that looks the most promising (large file, recent date). 3. Open it with a tool like https://www.jeffersonscher.com/ffu/bookbackreader.html. 4. If your bookmarks are not there, check another one of the files inside "bookmarkbackups".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.