Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can NOT sign into sync ... took 45 minutes to sign into this page

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Blocked by Content Security Policy

This page has a content security policy that prevents it from being loaded in this way.

Firefox prevented this page from loading in this way because the page has a content security policy that disallows it.

I have spent the last hour or so reading tips and help things that DO NOT HELP ME ,..... I just bought this laptop - must have windows xp .. I use Firefox on my other windows xp and windows 10 devices .. BUT... this will NOT let me sign in to sync ...

...and I have about had it for not getting anywhere with "help" that I read ...

Blocked by Content Security Policy This page has a content security policy that prevents it from being loaded in this way. Firefox prevented this page from loading in this way because the page has a content security policy that disallows it. I have spent the last hour or so reading tips and help things that DO NOT HELP ME ,..... I just bought this laptop - must have windows xp .. I use Firefox on my other windows xp and windows 10 devices .. BUT... this will NOT let me sign in to sync ... ...and I have about had it for not getting anywhere with "help" that I read ...

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.