Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to increase font size on menu bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jeyson1099

more options

How to increase font size on menu bar

How to increase font size on menu bar

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello, you can set layout.css.devPixelsPerPx to 1.0 (default is -1) on the about:config page. Adjust its value in 0.1 or 0.05 steps (1.1 or 0.9; you might need large value above 1.5 or 2.0) until icons or text looks right. Modifying layout.css.devPixelsPerPx affects user interface and webpages (global zoom) Firefox has a Zoom section in Options/Preferences to set the default zoom level for webpages in case toy need to correct this after modifying layout.css.devPixelsPerPx. Options/Preferences -> General -> Language and Appearance -> Zoom You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.