Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am having an issue loading my proxy into Mozilla Firefox Multi-Container App

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fxybrew

more options

When i am loading my proxy into the multi container app i get a message that reads "please enter valid url link" do i need to enter an actual link or just the proxy numbers and port? I reached out to my proxy provider and they do not provide an actual link to the proxies.

When i am loading my proxy into the multi container app i get a message that reads "please enter valid url link" do i need to enter an actual link or just the proxy numbers and port? I reached out to my proxy provider and they do not provide an actual link to the proxies.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

type://host:port

you forgot the type portion which can be socks:// or https:// or http:// or socks4://

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.