Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

2 internet Service providers

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I had a service provider in Montreal Quebec citenet.net , My firefoxe account was with them , I would like to move my account using my google email on an other internet service provider in ste-Marguerite du Lac Masson Quebec how can I do that ?

I had a service provider in Montreal Quebec citenet.net , My firefoxe account was with them , I would like to move my account using my google email on an other internet service provider in ste-Marguerite du Lac Masson Quebec how can I do that ?

Giải pháp được chọn

If you still have access to that old email account then you can add a secondary email address and make that the primary email address. If you no longer have access to that account then you will have to create a new Firefox account.


You can add a second email address and confirm this address. Once it has been confirmed, you can make the second email address your primary email address.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Georges said

I had a service provider in Montreal Quebec citenet.net , My firefoxe account was with them , I would like to move my account using my google email on an other internet service provider in ste-Marguerite du Lac Masson Quebec how can I do that ?

What internet service connection you are using does not matter. It is the email address you are using. https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-primary-email-address-firefox-accounts

If you are using the same @gmail.com address then you should be fine.

more options

Giải pháp được chọn

If you still have access to that old email account then you can add a secondary email address and make that the primary email address. If you no longer have access to that account then you will have to create a new Firefox account.


You can add a second email address and confirm this address. Once it has been confirmed, you can make the second email address your primary email address.