Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Embedded Instagram Posts not displaying

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Adam Rider

more options

Embedded Instagram posts in websites are not displaying in Firefox. Where the picture should be states "View this post on Instagram".

Embedded Instagram posts in websites are not displaying in Firefox. Where the picture should be states "View this post on Instagram".

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Try to clear the cache and cookies.

  1. Click the menu button ≡ and select Settings.
  2. Select the Privacy & Security panel.
  3. In the Cookies and Site Data section, click Clear Data….
more options

I have done this a number of times. It defaults back to the same issue. Thanks.

more options

OK. What level of Security Protection do you have set? Standard or Strict?