Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

problem loading

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to 61.5.135.10:89. Peer using unsupported version of security protocol.

Error code: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by Firefox.

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to 61.5.135.10:89. Peer using unsupported version of security protocol. Error code: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem. This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by Firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options