Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Just concern: I think there is something wrong with your webpage or certificate I guess

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I don't have time and effort to describe the scenario as I am getting sleepy. But I have pics to describe what I have experienced. But having that experience, I felt started to hesitate downloading your installer of mozilla firefox but I nahhed it to continue installing until I successfully installed mozilla firefox.

EXAMPLES OF URL WITH SAME EXPERIENCE:

MICROSOFT EDGE: https://cdn.stubdownloader.services.mozilla.com/builds/firefox-stub/en-US/win/3939fc619c92d2815b531fb111838420a073643482c5036670ddaeba36f1cc79/Firefox%20Installer.exe

GOOGLE CHROME: https://stubdownloader.services.mozilla.com/?attribution_code=c291cmNlPShub3Qgc2V0KSZtZWRpdW09KGRpcmVjdCkmY2FtcGFpZ249KG5vdCBzZXQpJmNvbnRlbnQ9KG5vdCBzZXQpJmV4cGVyaW1lbnQ9KG5vdCBzZXQpJnZhcmlhdGlvbj0obm90IHNldCkmdWE9Y2hyb21lJnZpc2l0X2lkPTE2NzgzNDgyODMuMTY0ODczOTQ0Mw..&attribution_sig=380ddd133c31ec40f8c51acb6a79d9db8985f0ae84092734780c578740e33547&lang=en-US&os=win&product=firefox-stub

I just concern.

I don't have time and effort to describe the scenario as I am getting sleepy. But I have pics to describe what I have experienced. But having that experience, I felt started to hesitate downloading your installer of mozilla firefox but I nahhed it to continue installing until I successfully installed mozilla firefox. EXAMPLES OF URL WITH SAME EXPERIENCE: MICROSOFT EDGE: https://cdn.stubdownloader.services.mozilla.com/builds/firefox-stub/en-US/win/3939fc619c92d2815b531fb111838420a073643482c5036670ddaeba36f1cc79/Firefox%20Installer.exe GOOGLE CHROME: https://stubdownloader.services.mozilla.com/?attribution_code=c291cmNlPShub3Qgc2V0KSZtZWRpdW09KGRpcmVjdCkmY2FtcGFpZ249KG5vdCBzZXQpJmNvbnRlbnQ9KG5vdCBzZXQpJmV4cGVyaW1lbnQ9KG5vdCBzZXQpJnZhcmlhdGlvbj0obm90IHNldCkmdWE9Y2hyb21lJnZpc2l0X2lkPTE2NzgzNDgyODMuMTY0ODczOTQ0Mw..&attribution_sig=380ddd133c31ec40f8c51acb6a79d9db8985f0ae84092734780c578740e33547&lang=en-US&os=win&product=firefox-stub I just concern.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

donthavecow said

If your trying to download Firefox to install you should use the office site Mozilla to download update Firefox version. Why are you using a unverified site to download Firefox. This is the site you should be using: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release Also mozilla.com isn't the same as Mozilla.org.

That is a official Mozilla domain and the link is for online stub installer for Windows

Most *.mozilla.com links have been redirecting to *.mozilla.org for some years now. https://wiki.mozilla.org/Websites/Domain_List

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Alex said

I don't have time and effort to describe the scenario as I am getting sleepy. But I have pics to describe what I have experienced. But having that experience, I felt started to hesitate downloading your installer of mozilla firefox but I nahhed it to continue installing until I successfully installed mozilla firefox. EXAMPLES OF URL WITH SAME EXPERIENCE:

Are you downloading from https://www.mozilla.org/firefox/new/ ?

Btw you may want the full setup instead of the small online stub installer so go to www.mozilla.org/firefox/all/

more options

Giải pháp được chọn

donthavecow said

If your trying to download Firefox to install you should use the office site Mozilla to download update Firefox version. Why are you using a unverified site to download Firefox. This is the site you should be using: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release Also mozilla.com isn't the same as Mozilla.org.

That is a official Mozilla domain and the link is for online stub installer for Windows

Most *.mozilla.com links have been redirecting to *.mozilla.org for some years now. https://wiki.mozilla.org/Websites/Domain_List

Được chỉnh sửa bởi James vào