Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Today Control+W doesn't work to close a tab. Also tabs are not appearing on the Menu Bar like they did before.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi moz2u

more options

Could an update today have caused these problems?

Could an update today have caused these problems?

Giải pháp được chọn

So I found it was a Google Voice extension (even though Google Voice/Hangouts doesn't work in Firefox for voice!) that pinned it the Menu Bar. When I would Control_Tab to move between tabs the last one wouldn't close. What a mess. Anyway that's gone now and things are fine. So people, if you can't navigate between tabs, check to see if anything is pinned. It can really cause things to work very differently. Of course there was no warning. Incompetent designer.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

So I found it was a Google Voice extension (even though Google Voice/Hangouts doesn't work in Firefox for voice!) that pinned it the Menu Bar. When I would Control_Tab to move between tabs the last one wouldn't close. What a mess. Anyway that's gone now and things are fine. So people, if you can't navigate between tabs, check to see if anything is pinned. It can really cause things to work very differently. Of course there was no warning. Incompetent designer.

Hữu ích?

more options

Thank you for your feedback.

Hữu ích?

more options

See? I'm so smart I can solve my own problems then rate myself!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.