Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

BBC Weather does not display correctly

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 35 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Phil

more options

Part if overlay does not display see attached; Should say "Light cloud and a ... ?fresh breeze?" Win 7 Pro, Firefox 98.0.1

Part if overlay does not display see attached; Should say "Light cloud and a ... ?fresh breeze?" Win 7 Pro, Firefox 98.0.1
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You may have accidentally zoomed webpage(s). Reset the page zoom on pages that cause problems.

 • View -> Zoom -> Reset (Ctrl+0/Command+0 (zero))

If you have made changes to Advanced font-size settings like increasing the minimum/default font-size then try the Default font-size setting "16" and the Minimum font-size setting "none" in case the current setting is causing the problem.

 • Settings -> General: Fonts & Colors -> Advanced -> Minimum Font Size (none)

Make sure you allow pages to choose their own fonts.

 • Settings -> General: Fonts & Colors -> Advanced
  [X] "Allow pages to choose their own fonts, instead of your selections above"

It is better not to increase the minimum font-size, but to use the built-in Firefox Zoom feature.

 • Settings -> General -> Language and Appearance -> Zoom
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You may have accidentally zoomed webpage(s). Reset the page zoom on pages that cause problems.

 • View -> Zoom -> Reset (Ctrl+0/Command+0 (zero))

If you have made changes to Advanced font-size settings like increasing the minimum/default font-size then try the Default font-size setting "16" and the Minimum font-size setting "none" in case the current setting is causing the problem.

 • Settings -> General: Fonts & Colors -> Advanced -> Minimum Font Size (none)

Make sure you allow pages to choose their own fonts.

 • Settings -> General: Fonts & Colors -> Advanced
  [X] "Allow pages to choose their own fonts, instead of your selections above"

It is better not to increase the minimum font-size, but to use the built-in Firefox Zoom feature.

 • Settings -> General -> Language and Appearance -> Zoom
more options

Many thanks cor-el. Trying various combinations of View > Zoom and Settings fixed it - though there is no "View>Zoom>Reset" in my Firefox 98.0.1. I suspect I caused the problem trying to do superscript/subscript in WORD with CTRL + + when in the wrong window!