Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

403 Error Gmail Printing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I keep getting an Error 403 (Forbidden)!!1 when trying to print a pdf that's attached to any email in my gmail account.

I'm using Firefox 98.0.2 and Mac OS 12.3

This feature used to work with Firefox and I haven't changed any browser settings that I had when it used to work.

This feature continues to work without incident on Safari, Chrome, and Edge but I obviously don't prefer those browsers.

Anyone else experience this problem? Please help if you can. Thanks

I keep getting an Error 403 (Forbidden)!!1 when trying to print a pdf that's attached to any email in my gmail account. I'm using Firefox 98.0.2 and Mac OS 12.3 This feature used to work with Firefox and I haven't changed any browser settings that I had when it used to work. This feature continues to work without incident on Safari, Chrome, and Edge but I obviously don't prefer those browsers. Anyone else experience this problem? Please help if you can. Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.