Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

my cellphone has been hacked and put their profile on my face book and taken over my page.I can't get into my face Book page.

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Andrew

more options

Show me how to get my Facebook page back if it has been hacked

Show me how to get my Facebook page back if it has been hacked

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

How can I get this person off of my Facebook page they have taken it over I cannot get my information on my Facebook page pulled up how to update this problem all my information everything is on my page and I cannot get to it because of this person

more options

How can I get this person off of my Facebook page they have taken it over I cannot get my information on my Facebook page pulled up how to update this problem all my information everything is on my page and I cannot get to it because of this person

more options

My facebook account hacket

more options

Sorry to hear that you Facebook account was taken over. Please contact Facebook for additional assistance.