Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recently updated Firefox, now random selection of multiple tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Running Firefox on MacBook Pro iOS v 12.2.1. Recently updated Firefox, now while navigating through tabs, FF randomly selects multiple tabs. When this happens, I can only view the one tab, all others are selected, but I cannot then go to that tab to view. I'm not sure I'm explaining this well. Also, I cannot close the tabs with the X but must right click for drop-down menu to close. I can open new tabs, but that tab is becomes the anchoring selected tab, any other tab I try to go to then becomes selected, as well as every tab in between, none of which I can actually view, they are stuck. I have tried "select all" in hopes of then de-selecting, but deselecting is not an option.

This is really holding me up as I have work to do and cannot view the necessary tab. I'm extremely frustrated.

LOL, as randomly as it starts, it stops...I wanted to take a screen shot, but no, everything is fine now.

Running Firefox on MacBook Pro iOS v 12.2.1. Recently updated Firefox, now while navigating through tabs, FF randomly selects multiple tabs. When this happens, I can only view the one tab, all others are selected, but I cannot then go to that tab to view. I'm not sure I'm explaining this well. Also, I cannot close the tabs with the X but must right click for drop-down menu to close. I can open new tabs, but that tab is becomes the anchoring selected tab, any other tab I try to go to then becomes selected, as well as every tab in between, none of which I can actually view, they are stuck. I have tried "select all" in hopes of then de-selecting, but deselecting is not an option. This is really holding me up as I have work to do and cannot view the necessary tab. I'm extremely frustrated. LOL, as randomly as it starts, it stops...I wanted to take a screen shot, but no, everything is fine now.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.