Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New bookmarks not showing on toolbar, but exist in library

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mathé de Wit

more options

Hi,

I got an issue that bookmarks are saved in the library, but this doesn't reflect on the Bookmark toolbar.

I have already removed the entire profile, did a reinstall .. nothing seems to reset it. When I perform a backup, the entries are also in the backup json.

I hope somebody can help, this started happening recently it seems.

Thanks in advance!

Hi, I got an issue that bookmarks are saved in the library, but this doesn't reflect on the Bookmark toolbar. I have already removed the entire profile, did a reinstall .. nothing seems to reset it. When I perform a backup, the entries are also in the backup json. I hope somebody can help, this started happening recently it seems. Thanks in advance!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn