Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing credit card information

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

You have notified me that you are not receiving credit card payments, but you don't give me access to your billing and payment screen(s). I can't change my payment information if I can't location the right screen. [email removed from public]

You have notified me that you are not receiving credit card payments, but you don't give me access to your billing and payment screen(s). I can't change my payment information if I can't location the right screen. [email removed from public]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I am having a difficult time finding how to change our Visa card expiry date to 02/26. Would you please give me what information I need to do so.....Thanks Susan Dunphy.

Hữu ích?

more options

Hi griffonv, From your wording, I get the impression that you think you are directly contacting developers or Mozilla employees. You are not. This is a community support forum. The people that answer questions here are users just like you.

Firefox is a free product, so maybe you're referring to Mozilla VPN instead? If so, could you please submit your question to the following link, where the question will go to VPN support employees - https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/firefox-private-network-vpn/form

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.