Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Warning when opening Firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Why is it every time I open Firefox I get the warning "Do you want to allow the following program to make changes to this computer?"

This just started yesterday and I had not made any changes. Firefox is up to date.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/desktop/form

Why is it every time I open Firefox I get the warning "Do you want to allow the following program to make changes to this computer?" This just started yesterday and I had not made any changes. Firefox is up to date. https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/desktop/form

Giải pháp được chọn

It's possible Firefox did not update properlly.

Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar. Then Help > About Firefox will tell you what version you have. WARNING: and install any updates.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

It's possible Firefox did not update properlly.

Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar. Then Help > About Firefox will tell you what version you have. WARNING: and install any updates.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version

more options

Thank you. The F10 or Alt did not work but I did update (not sure how) and it seems OK now.

more options

Check that Firefox isn't set to run as Administrator.

You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab.

Make sure all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

  • Privilege Level: "Run this program as Administrator" should not be selected
  • "Run this program in compatibility mode for:" should not be selected

Also check the Properties of the firefox.exe program in the Firefox program folder.