Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download status windows

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

My Firefox browser was updated to the latest version. It annoys me a lot whenever I download something from the Internet and a small window appeared to show the status of the downloading file. Please support to get rid of this thing because I cannot file any option to turn off this function.

My Firefox browser was updated to the latest version. It annoys me a lot whenever I download something from the Internet and a small window appeared to show the status of the downloading file. Please support to get rid of this thing because I cannot file any option to turn off this function.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does this help? https://support.mozilla.org/en-US/kb/manage-downloads-preferences-using-downloads-menu Changes to how file downloads are handled in Firefox version 98

  • Firefox no longer asks what to do for each file by default
  • Downloads panel automatically opens
  • Downloaded files are saved to disk
  • Set a default app to open a file type
  • "Always Open Similar Files" option from the Downloads panel
  • Frequently asked questions