Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Geckodriver linux 0.30.0 completely ignores config option browser.helperApps.neverAsk.saveToDisk

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
more options

I need a way to tell geckodriver to automatically download xml files with no dialog, so I've been setting browser.helperApps.neverAsk.saveToDisk to text/xml so it should automatically save all xml files. However, there is still a dialog, and if I check about:preferences, it tells me xml files are still set to open in firefox, even when looking up browser.helperApps.neverAsk.saveToDisk in about:config shows that text/xml is the current value. Is there any way to fix this, or to just change about:config programatically with a firefox profile in selenium?

I need a way to tell geckodriver to automatically download xml files with no dialog, so I've been setting browser.helperApps.neverAsk.saveToDisk to text/xml so it should automatically save all xml files. However, there is still a dialog, and if I check about:preferences, it tells me xml files are still set to open in firefox, even when looking up browser.helperApps.neverAsk.saveToDisk in about:config shows that text/xml is the current value. Is there any way to fix this, or to just change about:config programatically with a firefox profile in selenium?