Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enable Javascript

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 235 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I do not know how to enable the Javscript

I do not know how to enable the Javscript

Giải pháp được chọn

Javascript is enabled by default. If you want to check, open a new tab, enter about:config in the address bar, accept the risk and search for java. The preference is javascript.enabled.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Javascript is enabled by default. If you want to check, open a new tab, enter about:config in the address bar, accept the risk and search for java. The preference is javascript.enabled.