Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Prevent websites from opening new tabs

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1125 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ionkinmikhail

more options

I just reinstalled my operative system, and with that my Firefox settings got reset. I know there is an entry in about:config to prevent ads from opening new tabs and pop ups without authorization, even from legit websites like the login pop-up windows when doing a sign in in Google, in those cases to allow the windows it's needed to click on the lock icon next to the URL bar and allow it from there. The problem is that I don't remember the name of that setting and I have spend an hour looking for it on Google.

I just reinstalled my operative system, and with that my Firefox settings got reset. I know there is an entry in about:config to prevent ads from opening new tabs and pop ups without authorization, even from legit websites like the login pop-up windows when doing a sign in in Google, in those cases to allow the windows it's needed to click on the lock icon next to the URL bar and allow it from there. The problem is that I don't remember the name of that setting and I have spend an hour looking for it on Google.

Giải pháp được chọn

Solved, the setting I was looking for is dom.popup_allowed_events

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The setting in the page information window is Open pop-up windows. There is an option Block pop-up windows under the heading Permissions on the Privacy & Security page of Settings.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Solved, the setting I was looking for is dom.popup_allowed_events

Hữu ích?

more options

I have backup of this option. I just clear value from dom.popup_allowed_events and now I'm free from new tabs on some sites, and site work fine

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.