Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Emails not showing description

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Whenever I open an email it only shows the subject. Just like the attached photo. The problem starts after an recent update. Please help me to find a solution.

Whenever I open an email it only shows the subject. Just like the attached photo. The problem starts after an recent update. Please help me to find a solution.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is there a reason for the old version of Firefox? What OS? What email provider? Try downloading another copy of Firefox, run it from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20220227 KDE Plasma Version: 5.24.2 KDE Frameworks Version: 5.91.0 Qt Version: 5.15.2 Kernel Version: 5.16.10-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 4 × Intel® Core™ i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz Memory: 31.0 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa DRI Intel® HD Graphics 4600