Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

migrating from 32 bit firefox to 64 bit

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

to upgrade my firefox browser from 32 bit to 64 bit, I was following the mozilla instructions to download the 64 bit version, but then uninstall the 32 bit version before installing the 64 bit version. However, using the microsoft store to obtain the 64 bit version, it didn't just download it, it installed the 64 bit version. Now I have both. Should I merely remove 32 bit, and my profile file will be accessed to complete the set up of the 64 bit version? Don't want to loose bookmarks, passwords, etc. by removing 32 bit version.

to upgrade my firefox browser from 32 bit to 64 bit, I was following the mozilla instructions to download the 64 bit version, but then uninstall the 32 bit version before installing the 64 bit version. However, using the microsoft store to obtain the 64 bit version, it didn't just download it, it installed the 64 bit version. Now I have both. Should I merely remove 32 bit, and my profile file will be accessed to complete the set up of the 64 bit version? Don't want to loose bookmarks, passwords, etc. by removing 32 bit version.

Giải pháp được chọn

I would uninstall the 64bit from Microsoft and get it from Mozilla. Because if and when you have an issue that will be one of the first questions "Where did you get Firefox from?". https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

During the install process for the 64bit from Mozilla, make sure you are not installing over the 32bit. Change the install location for the 64bit.

Then you can use Sync to copy your data from the 32bit to the 64bit version. see my screenshot of synced devices. Sync will see the different versions of Firefox as different devices. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I would uninstall the 64bit from Microsoft and get it from Mozilla. Because if and when you have an issue that will be one of the first questions "Where did you get Firefox from?". https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

During the install process for the 64bit from Mozilla, make sure you are not installing over the 32bit. Change the install location for the 64bit.

Then you can use Sync to copy your data from the 32bit to the 64bit version. see my screenshot of synced devices. Sync will see the different versions of Firefox as different devices. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào