Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs Not Showing

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 771 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi jodi.unsinger

more options

I don't know what I did, but all of the sudden my tabs aren't showing,except when I drag the mouse at the top. How can I get the tabs to show again?

I don't know what I did, but all of the sudden my tabs aren't showing,except when I drag the mouse at the top. How can I get the tabs to show again?

Giải pháp được chọn

Sounds that you switched Firefox to Full Screen Mode.

Make sure you do not run Firefox in Full Screen Mode (press F11 or Fn + F11 to toggle; Mac: Command+Shift+F).

When you are in Full Screen Mode, hover the mouse to the top of the screen to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear. You can use one of these to leave Full Screen Mode:

 • press the F11 key
 • click the Maximize button at the right end of the Tab bar
 • click the Full Screen button in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list
 • right-click empty space on a toolbar and click "Exit Full Screen Mode"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Sounds that you switched Firefox to Full Screen Mode.

Make sure you do not run Firefox in Full Screen Mode (press F11 or Fn + F11 to toggle; Mac: Command+Shift+F).

When you are in Full Screen Mode, hover the mouse to the top of the screen to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear. You can use one of these to leave Full Screen Mode:

 • press the F11 key
 • click the Maximize button at the right end of the Tab bar
 • click the Full Screen button in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list
 • right-click empty space on a toolbar and click "Exit Full Screen Mode"
more options

Thank you so much for your help! I'm taking a keyboarding class and hit it by accident.