On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Black background on application menu, and bookmarks, history menu

more options

How do I change the background in my application menu, history, and bookmarks from black to white?

How do I change the background in my application menu, history, and bookmarks from black to white?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, the menu color scheme follows the text/background pattern of your toolbars. If the text color is white or light on a dark or black background, the menus will be themed to match. Compare these examples:

Dark text on toolbars => dark text on light background

Light text on toolbars => light text on dark background

Can you select a different toolbar theme to resolve the issue? See: Use themes to change the look of Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.