Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

converting outlook emails into pdf file

more options

I want to convert multiple outlook emails into a pdf file. can't export outlook emails to desktop Cannot access PDF app (fox it phanton software) in outlook app. Using windows

I want to convert multiple outlook emails into a pdf file. can't export outlook emails to desktop Cannot access PDF app (fox it phanton software) in outlook app. Using windows

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Nancy, do you mean you are reading your mail on either

Or are you reading your mail in Microsoft's Outlook application (outside of Firefox)?

For the Office application, if you select multiple messages in your Inbox, when you print, you should be able to print them as one big batch to your PDF printer. If Foxit isn't working, try the Microsoft Print to PDF printer.

For the web version of Outlook, I think you might need to print the messages individually, but I haven't searched for bulk export options.