Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i am getting spam and never did before

more options

I want to stop porn span that I started getting after 10 years of never getting it

I want to stop porn span that I started getting after 10 years of never getting it

Giải pháp được chọn

Hi Helen, do you read your mail on a website such as Yahoo Mail, Gmail, Outlook, Xfinity, and so on? Usually the website will have settings for filtering mail. Some sites may do a better job than others...

If you read your mail in the Mozilla Thunderbird program (another application separate from Firefox), it has its own junk mail filter, but it needs some training. More info: Thunderbird and Junk / Spam Messages.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Helen, do you read your mail on a website such as Yahoo Mail, Gmail, Outlook, Xfinity, and so on? Usually the website will have settings for filtering mail. Some sites may do a better job than others...

If you read your mail in the Mozilla Thunderbird program (another application separate from Firefox), it has its own junk mail filter, but it needs some training. More info: Thunderbird and Junk / Spam Messages.

Hữu ích?

more options

This does not solve my problem. It is filtered and goes into a spam folder. When I go to the folder this morning it showed 70 pig, disgusting,titles that I see before deleting them all. Thats enough to make me want to throw up. They should be deleted when arrive.

Hữu ích?

more options

Hi Helen, are you reading the contents of the spam folder in Firefox on your mail provider's website, or in Thunderbird, after the folder contents were downloaded to your computer?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.