Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

syncing 2 firefoxs on the same laptop

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On Linux Ubuntu 18.04, on my laptop, I have 2 versions of Firefox. Version 85.0.2 which I've been using for a while, and version 97.0.1 which I have just installed. I want to sync the new firefox version with all my data and choices that are on the older version of firefox. I think I am being told to sync my older firefox settings with firefox on my phone. I do not have a phone. I only have 1 laptop. I need help, I don't know how to accomplish syncing with 2 different firefoxes on the same laptop.

On Linux Ubuntu 18.04, on my laptop, I have 2 versions of Firefox. Version 85.0.2 which I've been using for a while, and version 97.0.1 which I have just installed. I want to sync the new firefox version with all my data and choices that are on the older version of firefox. I think I am being told to sync my older firefox settings with firefox on my phone. I do not have a phone. I only have 1 laptop. I need help, I don't know how to accomplish syncing with 2 different firefoxes on the same laptop.

Giải pháp được chọn

Syncing two Firefox instances/ profiles merely means to connect to the same Sync account by using the same email address and password. There is no need in follow the instructions to install Firefox on a mobile device.


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Syncing two Firefox instances/ profiles merely means to connect to the same Sync account by using the same email address and password. There is no need in follow the instructions to install Firefox on a mobile device.