Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Netflix overheating Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Javieradkins985

more options

Hi. I've noticed in the last few months that my Mac Book Air overheats badly after just 20 mins watching Netflix. I've had it checked and the insides are clean and the fan is fine. Thanks.

Hi. I've noticed in the last few months that my Mac Book Air overheats badly after just 20 mins watching Netflix. I've had it checked and the insides are clean and the fan is fine. Thanks.

Giải pháp được chọn

Hi Ty. Thank you for responding. It seems to be ok now. A friend told me to do a restart thing (I'm so not tech minded) with the alt/com/p/r and it seems to have worked.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can you go to about:support and check what's in Graphics -> Composing?

more options

Giải pháp được chọn

Hi Ty. Thank you for responding. It seems to be ok now. A friend told me to do a restart thing (I'm so not tech minded) with the alt/com/p/r and it seems to have worked.