Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Set firefox as my homepage on Linux Mint 20

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 168 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I have installed the FF browser, but when I click the FF icon, it keeps sending me back to the linux mint home page. Can you help?

I have installed the FF browser, but when I click the FF icon, it keeps sending me back to the linux mint home page. Can you help?

Giải pháp được chọn

I don't know whether this applies to your oldish version of FF. https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-new-tab-page

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

I don't know whether this applies to your oldish version of FF. https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-new-tab-page

more options

Thanks for responding! Not quite sure how I did it, but your response probably covers it. I ran some new updates and I'm guessing one of them got it. I appreciate your time.

more options

Firefox is a web browser and not a Homepage or a web site or search engine.

It sounds like Firefox is working fine, just that it may be opening the default Homepage set in your third-party Mint provided Firefox web browser. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Firefox from Mozilla has it's own internal software updates and default settings, however Mint provide their own package updates and settings for their Firefox builds. https://blog.linuxmint.com/?p=4259

Được chỉnh sửa bởi James vào