Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox only opens in background of PC (seen in task manager)

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Firefox will only open in the background of my computer no matter how many times I try to open it. I have reinstalled Firefox and deleted and reinstalled its files many times. When I try to open Firefox, my mouse shows that it loads and then it only opens in the background. I have tried safe mode and editing my profiles too.

Firefox will only open in the background of my computer no matter how many times I try to open it. I have reinstalled Firefox and deleted and reinstalled its files many times. When I try to open Firefox, my mouse shows that it loads and then it only opens in the background. I have tried safe mode and editing my profiles too.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you use Webroot security software then look at this thread for possible workarounds for now like to run Firefox in Windows 8 compatibility mode or Firefox 98 Developer Edition.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Have you tried Windows in Safe Mode? Press the Windows Key + R.

   Type msconfig in the dialog box.
   Select the Boot tab.
   Select the Safe Boot option and click Apply.
   Choose Restart to apply the changes when the System Configuration window pops up.

What version of Windows? What version of Firefox? What security software are you running?

more options

Giải pháp được chọn

If you use Webroot security software then look at this thread for possible workarounds for now like to run Firefox in Windows 8 compatibility mode or Firefox 98 Developer Edition.

more options

https://www.mozilla.org/firefox/97.0.1/releasenotes/

Fixed Works around problems with WebRoot SecureAnywhere antivirus rendering Firefox unusable in some situations