Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

over the screen

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tangotam

more options

why the browser use windows full screen will over the screen?

why the browser use windows full screen will over the screen?

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Have you tried pressing F11 ?

more options

F11 is no problem, but it's function not my wanna.

more options

Can you clarify what you mean with why the browser use windows full screen will over the screen ?

Are you only use one monitor or multiple monitors ?

more options

multiple display and extend the screen. by the way I try to upload jpg(326k) before, but it's keep loading long time...

more options

Please use imgur.com or a similar image host in the future if the image appears to hang on upload