Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password and Bookmark retrieval help

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Greetings, My old computer hard drive got damaged and the computer will not startup. I have a new computer. I never knew I could connect my mobile phone to retrieve my bookmarks and passwords, etc. If possible I need to recover my passwords to my Firefox browser on this new computer. I signed into my Firefox account to see if I could locate them. But have no clue if they were there or not. Is it possible for you to send them to my email or mobile phone on file? My new computer is using the IP address, so it should not be an issue to track and verify my IP location with my email address. Thanks, Kenneth McGowan [removed phone# from public]

Greetings, My old computer hard drive got damaged and the computer will not startup. I have a new computer. I never knew I could connect my mobile phone to retrieve my bookmarks and passwords, etc. If possible I need to recover my passwords to my Firefox browser on this new computer. I signed into my Firefox account to see if I could locate them. But have no clue if they were there or not. Is it possible for you to send them to my email or mobile phone on file? My new computer is using the IP address, so it should not be an issue to track and verify my IP location with my email address. Thanks, Kenneth McGowan [removed phone# from public]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

All you need to do is connect the new system to the sync. Any data on the servers should find its way to you. Make sure to leave Firefox running until then.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.