Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Telling a 32bt from 64bt file by the name--Firefox Standard--Firefox esr

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I'd like to request that the same versions of the Firefox files have the 32bt or 64bt designation in the name. When downloading directly FF Standard and FFesr for my 32bt and 64bt computers/laptops, I can't tell which is which in the download folder, and so I have to download them all over, this time waiting for each to download so I know which it is, and then rename it, and then downloading the other bt version.

    (For example: the file "Firefox Setup 91.5.1esr.exe" could be 32bt or 64bt file, both download with the same name. The same with FF Standard et al.)

It's tedious to do the renaming but I prefer to know at a glance which is which in my archive folders. . . Been doing this renaming for years. Just thought I'd finally make a request. I believe it's the same issue in the Linux and iOS 32bt and 64bt versions--they look identical in the download folder. Thank you.

I'd like to request that the same versions of the Firefox files have the 32bt or 64bt designation in the name. When downloading directly FF Standard and FFesr for my 32bt and 64bt computers/laptops, I can't tell which is which in the download folder, and so I have to download them all over, this time waiting for each to download so I know which it is, and then rename it, and then downloading the other bt version. (For example: the file "Firefox Setup 91.5.1esr.exe" could be 32bt or 64bt file, both download with the same name. The same with FF Standard et al.) It's tedious to do the renaming but I prefer to know at a glance which is which in my archive folders. . . Been doing this renaming for years. Just thought I'd finally make a request. I believe it's the same issue in the Linux and iOS 32bt and 64bt versions--they look identical in the download folder. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have several Firefox programs on my system. During installation, I use the Manual option and name the program folders the way I want.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.