Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need help move a profile to a different email address

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have long time account. My wife took over my computer and made it hers. I want to move my old (hers now) account to her email, while releasing my email so that I can start another profile on a different computer with MY email. I added her email as a secondary, made it the default, then deleted my email from the profile. then I went over to my computer, tried to sign in with my email, but it's telling me i need to sign in with the Primary email address. so it didn't release my email. and i can't create a new account with my email address. i'm a few hours into searching for an answer and would appreciate some help. thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Delete the signedInUser.json file in the Firefox profile folder and delete the Weave folder (Sync was formerly named Weave) with Firefox closed.

Remove an existing chrome://FirefoxAccounts entry in the Firefox Password Manager.

If that isn't enough then delete the prefs.js files to reset all prefs and maybe also delete the compatibility.ini file to reinitialize the profile.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Try to create a new profile to see if that allows to reuse the email address. See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.