Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

YouTube live chat box does not 'save' my DARK mode in 'Appearance' .

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 28 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My 'appearance' DARK mode (in the live chat box) is selected but upon each opening, reverts to LIGHT mode. I have to select LIGHT mode then toggle back to DARK mode to activate but it no longer DEFAULTS. This just started in January 2022.

My 'appearance' DARK mode (in the live chat box) is selected but upon each opening, reverts to LIGHT mode. I have to select LIGHT mode then toggle back to DARK mode to activate but it no longer DEFAULTS. This just started in January 2022.

Giải pháp được chọn

You can check whether you you do run Firefox in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History).

 • Settings -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history"
 • remove checkmark: [ ] "Always use Private Browsing mode"

Details like websites remembering you is stored in cookies, so make sure you aren't clearing important cookies.

You can use these steps to make a website recognize and remember you.

 • create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you

You can check that you aren't clearing important cookies.

 • using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" keeps cookies with an allow exception
 • using "Clear history when Firefox closes" to clear cookies clears all cookies including cookies with an allow exception you may want to keep
 • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Exceptions"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can check whether you you do run Firefox in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History).

 • Settings -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history"
 • remove checkmark: [ ] "Always use Private Browsing mode"

Details like websites remembering you is stored in cookies, so make sure you aren't clearing important cookies.

You can use these steps to make a website recognize and remember you.

 • create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you

You can check that you aren't clearing important cookies.

 • using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" keeps cookies with an allow exception
 • using "Clear history when Firefox closes" to clear cookies clears all cookies including cookies with an allow exception you may want to keep
 • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Exceptions"