Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I stop some web pages from slowing down my Windows 10 computer?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Every so often I get a pop up message that says a web page is slowing down my computer. I don't understand how this happens nor how to stop it. Can some one please tell me? Keep in mind, I am truly technologically-challenged. Please reply as if you're talking to a smart 2 - 3 years old...seriously. Thank you for your time and consideration.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.