Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FED UP WITH MOZILLA FORCE-FEEDING BLACK THEMES ON 15-YEAR CUSTOMERS. SEE YOU IN COURT!

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

CEASE AND DESIST USER-HOSTILE BLACK THEME. TAKING YOU TO COURT BECAUSE I'M FED UP WITH MOZILLA USER-HOSTILE THEMES.

CEASE AND DESIST USER-HOSTILE BLACK THEME. TAKING YOU TO COURT BECAUSE I'M FED UP WITH MOZILLA USER-HOSTILE THEMES.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Bill, I hope the moderators aren't going to ban you, because I'd like to see a judge read you a Firefox license.

more options

Have you tried; Type about:addons<enter> in the address box to open the Add-ons Manager. Hot key; <Control> (Mac=<Command>) <Shift> A)

On the left side of the page, select Appearance or Themes. Then select Default or System theme — auto. Now restart Firefox.