Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Weird font display when Google doc/slides in different language

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 72 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello all, I need help fixing the fonts when a google doc is in a different language. Could Someone tell me how to fix this?

Note; I have read another thread about this type of issue,, but I really didn't understand what fixes it

Thanks for any help

Hello all, I need help fixing the fonts when a google doc is in a different language. Could Someone tell me how to fix this? Note; I have read another thread about this type of issue,, but I really didn't understand what fixes it Thanks for any help

Giải pháp được chọn

I just didn't have a certain font in font book... I just downloaded the font and it was fixed. Thanks!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Sign into Google. Access your settings on the site and choose the language you want.


[v56+] Type about:preferences#general<enter> in the address box. Under fonts and colors, press the Advanced button. Scroll to the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Make sure you haven't enabled a High Contrast theme in the OS settings.

  • We have seen reports that this can be caused by a problem with fonts like Roboto or Helvetica that

you have installed locally and that might be corrupted or are missing some variants. Also, make sure you allow pages to choose their own fonts and that you do not block remote (downloadable) fonts.

  • If you use uBlock Origin make sure not to "block remote fonts".

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I just didn't have a certain font in font book... I just downloaded the font and it was fixed. Thanks!

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.