Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

turn off auto password save

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I turn off the auto suggested password save function? Answers in two previous forums give functions on the menu button that do not exist.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Type about:preferences#security<enter> in the address box. Look under Logins,

Note: For Firefox v56+ its; about:preferences#privacy Look under Forms & Passwords Or type about:logins<enter> in the address box. (For settings, click the 3 dots upper right) +++++++++++++++++++++++++++++++ Turn on Remember Logins. To check the passwords you have listed, press Saved Logins.

Press the Exceptions button and see what's inside.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/password-manager-remember-delete-edit-logins

Hữu ích?

more options

Do you mean passwords that Firefox generates automatically ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.