Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Separation of the address bar and search bar

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

You have very practical option for the address bar to separate it for the search bar. See the attached screen shot.

We have many local url addresses to the local web server, which the Firefox does not recognize as URL addresses and redirects to the search engine.

So I said in the option, that for the search purposes a separate bar should be used. But the address bar still redirects to the search engine although I said that that the address bar should be used only for the navigation.

Please make the address bar working for the navigation only if the option "Add search bar in toolbar" is selected. Otherwise there is no sense in the separate search bar.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi oleg.schildt,

You don't have to worry about that, firefox has this option

In a new tab, just type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

In the search box in the page, type or paste keyw and pause while the list is filtered

Double-click the keyword. enabled preference to switch the value from true to false

and then it will not search any keyword from your URL bar.

Thank You.

Hữu ích?

more options

Thanks for trying, but this does not work. Still searches from address bar where you cannot see the entire suggestion and even the mouse over fails. This negates much of the usefulness of the search bar feature

Hữu ích?

more options

You can set keyword.enabled = false on the about:config page to disable searching via the location bar.

See also:

  • browser.fixup.dns_first_for_single_words = true
  • browser.urlbar.dnsResolveSingleWordsAfterSearch [0:never resolve;1:use heuristics(*);2:always resolve]

You can open the about:config page via the location/address bar. Clear cookies the button to "Accept the Risk and Continue".


Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.