Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

prevent downloading the same file twice

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 52 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

It would be great if it would warn you that you have already downloaded a file, before adding (n) to the name for multiple versions.

Giải pháp được chọn

That happens if you let Firefox download and save the file automatically. If you select 'Always ask you where to save files' then Firefox will ask whether to replace the file.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That happens if you let Firefox download and save the file automatically. If you select 'Always ask you where to save files' then Firefox will ask whether to replace the file.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.