Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"The bookmarks and history system will not be functional" error message while startup

more options

While startup of Firefox I'm getting the "The bookmarks and history system will not be functional" error message.

All because Firefox seem to be too stupid to follow a correct symbolic link to place (on another drive) where the file exist and has propper permissions (is accessable).

Thereof, please notify the developers about the described above bug, that it can become quickly fixed. Thanks

While startup of Firefox I'm getting the "The bookmarks and history system will not be functional" error message. All because Firefox seem to be too stupid to follow a correct symbolic link to place (on another drive) where the file exist and has propper permissions (is accessable). Thereof, please notify the developers about the described above bug, that it can become quickly fixed. Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is this a recent problem? I found a thread from 2017 indicating:

I copied the places.sqlite file from my production profile to a master directory. I created a new test profile and ran Firefox to populate it. I then exited Firefox, deleted the default places.sqlite file it had created, dropped a symlink to my master copy into the test profile, and re-ran Firefox. Poof! There were all of my bookmarks.

Ref. https://www.reddit.com/r/firefox/comments/7kwe2q/playing_with_symlinks/

You can file a bug directly here with your technical details: https://bugzilla.mozilla.org/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.