Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox settings for tracking turned on for Domain incoming.telemetry.mozilla.org but does not stop the tracking.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use Mint 19.3 and is attached to a hardware product Winston Privacy which due to lack of sales the piece of Hardware is no longer available but the Hardware I have has a Lifetime License in the firmware. My point is the tracking that Mozilla does seems to be very high with Mozilla even though I have turned off the tracking with Firefox. As you can see with the attached file 'ScreenShot1' Pie graph Domain 'incoming.telemetry.mozilla.org' is the majority of the pie which has a count of 61 blocks. File 'ScreenShot2' shows the actual number count for the Domain.

I use Mint 19.3 and is attached to a hardware product Winston Privacy which due to lack of sales the piece of Hardware is no longer available but the Hardware I have has a Lifetime License in the firmware. My point is the tracking that Mozilla does seems to be very high with Mozilla even though I have turned off the tracking with Firefox. As you can see with the attached file 'ScreenShot1' Pie graph Domain 'incoming.telemetry.mozilla.org' is the majority of the pie which has a count of 61 blocks. File 'ScreenShot2' shows the actual number count for the Domain.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.