Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Nothing is working on firefox browser

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Nothing will open at all, not even the home page. It's been stuck like this, even after reinstalling, refreshing, restarting my computer. I can even open settings. I don't know if I accidentally deleted a file or something but it still doesn't work after deleting and downloading it again.

Nothing will open at all, not even the home page. It's been stuck like this, even after reinstalling, refreshing, restarting my computer. I can even open settings. I don't know if I accidentally deleted a file or something but it still doesn't work after deleting and downloading it again.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you running Linux, windows, or mac? What version of Firefox?

Hữu ích?

more options

Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.